เกี่ยวกับรายวิชา

สาระและมาตรฐานรายวิชา

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม


คำอธิบายรายวิชา

ชื่อวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
รหัสวิชา ว30104
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา 60 ชั่วโมง
1.5 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างโลก ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่ หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน กำเนิด เอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์ กำเนิดระบบสุริยะ ดาวเทียมและยานอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

เนื้อหารายวิชา

1) โครงสร้างโลก
2) โลกและการเปลี่ยนแปลง
3) ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
4) ธรณีประวัติ
5) เอกภพ
6) ดาวฤกษ์
7) ระบบสุริยะ
8) เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วัด

1. สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก
2. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
3. ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
4. สืบค้นและอธิบายความสําคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5. สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการลําดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่
6. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา
7. สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ
8. สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์
9. สืบค้นและอธิบายการส่งและคำนวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก
10.สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ
11.สืบค้นและอธิบายการส่งและสํารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ